Avís legal

//Avís legal

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS DE Viajes CumLaude S.L.

La utilització dels serveis o la contractació de productes en Viajes CumLaude S.L. suposa l’acceptació de les següents condicions generals:

 

1.- Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació.

A través de l’acceptació del present contracte, vostè declara:

  1. a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per a contractar.
  2. b) Que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals (a partir d’ara, “les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris-clients (a partir d’ara, “els Clients”) de la pàgina Web de Viajes CumLaude S.L. ubicada a la url www.viajescumlaude.es propietat de Maite Magrané (a partir d’ara, “Viajes CumLaude S.L.”). Els Clients accepten les Condicions Generals des de l’instant que utilitzin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients. Viajes CumLaude S.L. posa a disposició d’aquests, el número de telèfon +34 93 327 80 60 i l’adreça correu electrònic mmagrane@viajescumlaude.es, perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

 

2.- Normes aplicables

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa a la Llei 7/19988, del 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 26/1984, del 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Real Decret 1906/1999, del 17 de desembre de 1999, per la qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, del 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

3.- Modificació de les Condicions Generals.

Maite Magrané podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients amb antelació suficient, a fi de millorar els serveis i productes oferts a través de Viajes CumLaude S.L., mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de Viajes CumLaude S.L. en compliment del deure de notificació.

En tot cas, abans d’utilitzar els serveis o contractar productes, es podran consultar les Condicions Generals.

 

4.- Propietat intel·lectual.

Els continguts subministrats per Viajes CumLaude S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Maite Magrané o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte, Viajes CumLaude S.L. no confereix a l’adquiridor cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Viajes CumLaude S.L. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de Viajes CumLaude S.L. La propietat intel·lectual es fa extensiva, a més del contingut inclòs a Viajes CumLaude S.L., als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzats per a la seva programació.

 

5.- Ús del servei i responsabilitats.

Viajes CumLaude S.L. no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats per la no-disponibilitat del servei per causes de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

Viajes CumLaude S.L. no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines Web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta.

El client manifesta que coneix que la informació facilitada per Viajes CumLaude S.L. a través dels seus serveis, no té caràcter legal i únicament s’ofereix a efectes informatius.

 

6.- Privacitat i Protecció de Dades Personals.

Mitjançant l’entrega de l’adreça de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la contractació de certs serveis, els Clients donen el seu permís perquè aquestes adreces siguin tractades i a més, utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per Viajes CumLaude S.L.

Viajes CumLaude S.L. posa a disposició dels Clients l’adreça de correu electrònic mmagrane@viajescumlaude.es i el telèfon +34 93 327 80 60, perquè aquests revoquin el consentiment prestat.

Viajes CumLaude S.L. declara que compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Real Decret 994/1999, del 11 de juny, que desenvolupa la citada llei orgànica. Viajes CumLaude S.L. posa a disposició dels Clients els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior perquè aquests exerceixin els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent.

 

7.- Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

 

8.- Notificacions.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar-se per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat entregades en mà o bé trameses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

 

9.- Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint tal disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada.

 

AVÍS LEGAL

Maite Magrané no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a las pàgines d’Internet de Viajes CumLaude S.L.

Amb els límits establerts a la llei, Viajes CumLaude S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Les pàgines d’Internet de Viajes CumLaude S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Viajes CumLaude S.L. no pot controlar. Per tant, Viajes CumLaude S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva de Viajes CumLaude S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de Viajes CumLaude S.L.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Viajes CumLaude S.L. ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la ompliment dels presentes formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els arxius de Maite Magrané a la fi de poder prestar-li i oferir-li els nostres serveis així com per informar-li de les millores del lloc Web. Així mateix li informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a mmagrane@viajescumlaude.es o a C/Trafalgar nº6 – 1er pis – Despatx 12 – 08010 Barcelona.

 

INFORMACIÓ GENERAL PER DONAR COMPLIMENT A LA LLEI 34/2002

Titular: Maite Magrané
Direcció: C/Trafalgar nº6 – 1er pis – Despatx 12 – 08010 Barcelona
Contacte: mmagrane@viajescumlaude.es
Telèfon: +34 93 327 80 60

CIF: B61129938